Rules of Operation

studia Santosha Yoga Prague

I. Souhlas s podmínkami

 1. Návštěvník je povinen seznámit se s tímto provozním řádem, řídit se jím a chovat se v souladu s ním. Zaplacením lekce, workshopu či jiné události konající se ve studiu vyjadřuje návštěvník svůj plný a bezvýhradný souhlas s Provozním řádem studia.
II. Provoz studia
 1. Studio je určeno k rekreačnímu sportovnímu využití veřejnosti.
 2. Studio je otevřeno dle aktuálně platného rozvrhu lekcí, jenž je umístěn na webových stránkách Plánované změny jsou vždy s časovým předstihem uveřejňovány na webových stránkách studia.
 3. Návštěvník je oprávněn vstoupit do prostor studia a využívat jeho vybavení anebo čerpat jeho služby pouze na základě řádně uhrazeného vstupného podle druhu čerpané služby v souladu s aktuálně platným ceníkem služeb.
 4. Účast na jógové lekci je možné rezervovat využitím rezervačního systému, který je umístěný na webových stránkách studia. Prostřednictvím tohoto systému je možné sledovat také aktuální stav čerpání předplacených kreditů.
III. Pravidla chování ve studiu
 1. Po vstupu do studia je každý návštěvník povinen uložit venkovní obuv na místě tomu určeném – v a u botníku v rohu, v prostorách recepce. Návštěvníci si mohou své oblečení uložit do šatní skříně. Za oblečení, cennosti (zejména peníze, šperky, doklady, klíče od auta apod.) či jiné věci přinesené do studia nepřebírá provozovatel ani lektor jakoukoli odpovědnost.
 2. Jakoukoli krádež či ztrátu osobních věcí je nutno ohlásit lektorovi. Dále je povinností návštěvníka zavolat policii k sepsání protokolu a samostatně vyplnit předložený tiskopis pro pojišťovnu. Na dodatečné ohlášení krádeže či ztráty nebude brán zřetel.
 3. Každý klient je povinen řídit se pokyny personálu. Je zakázáno jakýmkoli způsobem znečišťovat prostory.
 4. V prostorách studia platí přísný zákaz kouření, konzumace alkoholu či požívání jiných omamných či psychotropních látek. Dále není povoleno vnášet do prostor studia zbraně, střelivo a jinak nebezpečné předměty, jejichž manipulací by mohlo dojít ke škodě na zdraví či majetku Provozovatele a třetích osob.
 5. Každý klient je rovněž povinen dodržovat pokyny instruktora vztahující se ke cvičení a vybavení. V opačném případě nenese Provozovatel žádnou zodpovědnost za vzniklé úrazy či zranění. Jakékoli zranění je nutné okamžitě ohlásit obsluze recepce či jakémukoli přítomnému instruktorovi. Během provozování sportovních aktivit nesmí klient ohrozit své zdraví, ani zdraví ostatních účastníků.
 6. Po skončení lekce musí každý klient po sobě uklidit vypůjčené pomůcky.
 7. Návštěvníci jsou odpovědni za dodržování pořádku v celém prostoru Studia, za ochranu majetku Provozovatele a za škody vzniklé porušením Provozního řádu. Návštěvníci jsou povinni respektovat příslušné protipožární předpisy, zejména dodržovat zákaz manipulace s otevřeným ohněm v prostorách Studia. Veškeré zjištěné závady a havárie jsou návštěvníci povinni nahlásit pracovníkovi recepce.
 8. Do všech prostor Studia je zakázán vstup osobám pod vlivem alkoholu a jiných omamných, psychotropních či návykových látek, ve špinavém nebo zjevně nevhodném oblečení, nebo osobám vzbuzujícím veřejné pohoršení, či osobám jinak porušujícím Provozní řád Studia. V těchto případech je personál Provozovatele oprávněn kdykoli vyzvat tyto osoby, aby Studio opustili. Pokud tak neučiní, mohou být z protor Studia bez náhrady vyvedeny.
 9. Děti mladší 18 let se smí pohybovat v prostorách Studia ve výjimečných případech, po předchozím souhlasu personálu, a to vždy v doprovodu rodičů, kteří výslovně a nepřenositelně nesou plnou odpovědnost za případné škody na zdraví svého dítěte i majetku Provozovatele a třetích osob dítětem způsobené.
 10. V případě, kdy zodpovědnost za osobu mladší 16 let přebírá v rámci vedené cvičební lekce instruktor Studia, dochází k přechodu odpovědnosti za tuto osobu jejím převzetím od jejích rodičů či jiného doprovodu dospělé osoby. Do té doby a po zpětném předání doprovodu po skončení cvičební lekce je za pohyb osoby mladší 16 let v prostorách Studia zodpovědný tento doprovod.
 11. Návštěvník odpovídá za ztrátu, zničení či poškození majetku Provozovatele v plné výši, byť k této škodě došlo v důsledku neúmyslného jednání. Návštěvník, který škodu způsobí, je povinen ji  Provozovateli nahradit bez zbytečného odkladu.